نام خداوند پوزش پذير

 

 

ماه

فصل كتاب

شماره و نام دروس

مهر

ستايش

فصل اول : اسلام و انقلاب اسلامي

اول دفتر – درس اول : انقلاب اسلامي تولدي ديگر – درس دوم شه مردان – درس سوم : چشمان مادر بزرگ – شعر خواني : هواي توس – حكايت : همدلي و اتّحاد

آبان

فصل دوم : علم و فرهنگ

 

فصل سوم زيبايي ْآفرينش

درس چهارم : خردمندي – درس پنجم : آداب و فرهنگ ايرانيان – درس ششم : فروغ دانايي – روان خواني : شوق آموختن

درس هفتم : معرفت كردگار

آذر

فصل سوم : زيبايي آفرينش

 

فصل چهارم : شكفتن

 

 

فصل پنجم : اخلاق و زندگي

 

 

درس هشتم : نگارنده ي زيبا – شعر خواني : اميد وصل –

حكايت : به خدا چه بگويم ؟

درس نهم : سرمايه ي خوبان – درس دهم : سفر شكفتن –

روان خواني : جوانه و سنگ

 

درس يازدهم : پند پدر

دي

آزمون هاي پاياني نوبت دوم

 

 

بهمن

فصل پنجم : اخلاق و زندگي

 

فصل ششم : نام ها و يادها

 

 

 

درس دوازدهم : اخلاق نيكان و اخلاق رايانه اي – درس سيزدهم : آزادگي –

شعر خواني :  راز ماندگاري – حكايت : نام خوش بو

درس چهاردهم : نوجوان باهوش و ...- درس پانزدهم :(آزاد)

اسفند

فصل ششم : نام ها و يادها

 

فصل هفتم : سرزمين من

 

 

درس شانزدهم : قلم سحر آميز و دونامه – روان خواني : آقا مهدي

 

درس هفدهم :خوشا مرز ايران و شكوه كرخه – درس هجدهم : (آزاد )

 

فروردين

فصل هفتم : سرزمين من

 

فصل هشتم : ادبيّات جهان

 

درس نوزدهم : مادر وطن – شعر خواني : تو اي ايزدي مرز ايران من –

حكايت : دعاي معروف

درس بيستم پرنده ي آزادي ،كودكان سنگ

ارديبهشت

فصل هشتم : ادبيّات جهان

 

درس بيست و يكم : راه خوشبختي – روان خواني : آن سوي پنجره

آزمون هاي شفاهي پاياني

خرداد

آزمون هاي پاياني نوبت دوم

 __________________________________________


 

گروه آموزشي ادبيات فارسي دوره ي راهنمايي استان چهار محال و بختياري

نوشته شده توسط اعضای گروه آموزشی  | لینک ثابت |