قضاوت عملکرد دوشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۵ 15:56

 

 مشخصات کلی :

نام کتاب : فارسی

موضوع درس : نگارش 3 نامه نگاری

 هدف کلی :

فراگیران با اصول نامه نگاری نامه های دوستانه و رسم آشنا شوند

اهداف رفتاری :

1-  انوع نامه ها چه دوستانه و چه رسمی را توضیح دهید .

2- تمام اصول مربوط به نامه های دوستانه و رسمی آشنا می شوند .

3- یک نمونه نامه اداری رعایت اختصار ، صراحت و احترام در نظر گرفته شود.

4- در نوشتن نامه های اداری و دوستانه عنوان و عبارات پایان نامه ی مناسبی بکار برد .

وسایل مورد نیاز :

گچ ، تابلو،تهیه پازل در رنگ های متنوع جهت تقسیم گرهها ، ارائه نمونه های اداری و رسمی

روش تدریس :

الگوی قضاوت عملکرد T.P.J.D

مدل کلاس :

کلاس درس به صورت گروههای 5 نفر دایره ای

فعالیت های قبل از تدریس  مدیر یادگیری :

شروع درس با نام و یاد خدا ، سلام واحوال پرسی ، دقت در وضوح روحی و جسمی دانش آموزان دیدن تکالیف ، حل تمرینات جلسه ی قبل ، در خوایت خوانده یک نمونه انشاء مربوط به نگارش قبل ، حضور و غیاب .

ارزشیابی تشخیصی  مدیر یادگیری:

درباره مطالب نگارش 2 اصول کلی نامه نگاری سوالاتی مطرح می شود ـ آیا موارد مربوط به کاغذ نامه ، قلمی که با آن نامه می نویسند ، حاشیه گذاری ، نشانه گذاری ، می دانند موارد مطرح شده در رس درباره پاکت نامه و کد پستی را جواب دهند .

آماده سازی مدیر یادگیری :

برای چه نامه می نویسیم ـ آیا تمام نامه ها یکسان می باشد ـ آیا نامه ای که برای رئیس یک اداره می فرستیم با نامه ای که برای دوستمان می نویسیم یکسان است ـ آیا محتوای این نامه ها و حجم آنها یکی است .

ارائه درس جدید مدیر یادگیری :

1- تشکیل گروهها به طورتصادفی

2- تعیین فعالیت عملی و نوشتاری نامه نگاری

3- ارائه چند نمونه نامه اداری و دوستانه توسط معلم به عنوان الگو

4- تبیین معیارهای استاندارد های خارجی

5- دقت در انتخاب کلمات و عبارات نامه ها ، نام نویسنده ی نامه ، امضاء و تاریخ در نامه ، دقت در انتخاب عنوان های مناسب و عبارات پایان نامه مناسب ـ رعایت اختصار ، صراحت ورعایت احترام در نامه های اداری ـ سه بخش اصلی نامه : الف) عنوان  ب ) متن اصلی            ج ) عبارات پایان نامه ها    

فعالیت های تکمیلی مدیر یادگیری :

رفع سوالات فراگیران و رفع اشکال در نوشتن نامه های اداری فراگیران

ارزشیابی تکوینی :

مطرح کردن سوالاتی نظیر :

1- نامه های دوستانه در بردارنده چه چیز باید باشند

2- بعضی از عنوان ها در نامه های اداری را مطرح کنید

3- بعضی از عبارات نامه های اداری را بیان کنید .

تعین تکلیف :

پاسخ به پرسشهای درس :

1- نوشتن حداقل 2 نمونه نامه اداری

2- نوشتن یک نمونه نامه دوستانه بر اساس مطالب نگارش (3)

فعالیت های قبل از تدریس فراگیران :

آماده کردن تکالیف خصوصاً انشاء مربوط به نگارش قبل ـ حل تمارین ـ پاسخ به درس قبل

ارزشیابی تشخیصی فراگیران :

به سوالات مطرح شده جواب دهند

آماده سازی فراگیران  :

به سوالات مطرح شده جواب دهند

ارائه درس فراگیر :

1- نوشتن نامه ( یک نمونه نامه اداری ) در هر گروه توسط فراگیران ، سپس بحث در مرد معیارهای مربوط به نامه های اداری توسط فراگیران هر گروه ارائه معیارهای هر گروه در کلاس برای سایر گروهها به نقد و ارزشیابی معیارهای یکدیگر توسط گروهها به نقد و قضاوت گروهها بر اساس استاندارهای خارجی که معلم تعیین کرده است . دفاع در مورد ارزشیابی های انجام شد .

فعالیت های تکمیلی :

پاسخ به سوالات فراگیران و معلم

ارزشیابی تکوینی  :

فراگیران به سوالات مربوطه پاسخ دهند

تعیین تکلیف :

انجام موارد خواسته شده
نوشته شده توسط اعضای گروه آموزشی  | لینک ثابت |