نمونه سوالات انشا نوبت اول پایه ی دوم شنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۸ 8:43

1-  در کوتاه نویسی باید سعی کنیم مطالب .............................فراموش نشود

2-  2- در نوشتن انشا باید به دو اصل ...........و ...........جملات توجه کنیم

3-  گونه ی گفتاری زبان را در نوشتار به کار نمی بریم مگر در ...........و.............

4-  معادل فارسی واژه های زیر را بنویسید

 فاکس                        اس ام اس

5-  برای هریک از موضوعات زیر کلمات قصار یا امثال و حکم بنویسید

دوست                    نیکوکاری

6-  در بیت زیر چه آرایه ی ادبی (عناصر زیبای سخن ) به کار رفته است

غنچه هم گفت گرچه دلتنگم                     مثل لبخند باز خواهم شد

7-  مفهوم بیت زیر را در دوسطر توضیح دهید .

روزی که در آن نکرده ای کار        آن روز زعمر خویش مشمار

8-  جمله ی ناتمام زیر را تا دوسطر ادامه دهید

زندگی را به یک سفر تشبیه کرده اند زیرا ........

9-  برای داشتن خانواده ای آرام و با نشاط چه باید کرد (دو سطر بنویسید )

10-                   یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید و انشا بنویسید

الف- ویژگی های یک نوجوان شایسته چیست ؟

ب- گزارشی از یک سفر خیالی در فضا یا اعماق دریا بنویسید

(سعی کنید در انشای خود از عناصر زیبای سخن استفاده نمایید)

 

                            

 

نوشته شده توسط اعضای گروه آموزشی  | لینک ثابت |

۱ کدام کلمه با توجه به معنی آن غلط است ؟

الف- هیجان :اضطراب       ب- عیان : بزرگان     ج- منحصر :محدود    د- مشقّت:سختی

۲- معنی آسودگی و آسایش در کدام گزینه آمده است

الف- فراقت    ب- فراغط     ج- فراغت

۳- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟

الف- او به نادانی خود معترف است

ب- سخن به قدر فهم مستمعان می گوید

ج- احتزاز برگ های زرد و نارنجی در خزان ...

د- تابستان به ضرورت جای خود را به پاییز می دهد

۴- کلمه مناسب را در جاهای خالی بنویسید

الف- ایرانیان ساختن بناهای عام المنفعه را ....... آخرت می دانند (صواب- ثواب)

ب- در معماری خانه های قدیمی در ایران .........خانه های ایرانیان یک طبقه است ( غالب-قالب)

ج- به جمله های ...........و دل آویز امثال و حکم می گویند (نغز-نقض)

د- بهار فصل تجدید ..........طبیعت است (حیاط- حیات)

۵- در نوشته زیر غلط های املایی وجود دارد (صحیح آن ها را بنویسید )

در فواصل میان قطعات باغ که مسطور از انواع درختان است درختان چنار نیز غرص شده است

۶- کلمات مترادف را به یکدیگر وصل کنید

عناوین                                     عصاره

اوصیا                                        موقّر

چکیده                                     غضب

خشم                                      سفارش شدگان

باوقار                                       نشانه ها

نوشته شده توسط اعضای گروه آموزشی  | لینک ثابت |

سوالات املایی وانشایی سه شنبه یکم دی ۱۳۸۸ 13:16

 

هرگاه در طلب چيزي بر مي آيي ، بلند همت باش .                       " حضرت علي (ع) "

 

 

 

رديف

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  صفحه اول

 

در عبارت ( رژيم منهوس پهلوي با دانش آموز مومن و انقلابي مخالف بود و مي خواست او را فاصد و ضايع كند . همه ي طوتئه ها و خبا صت ها در مقابل اراده و عزت ملت ها هيچ است . ) چند غلط املايي وجود دارد ؟

 

  الف : 3 غلط                          ب : 4 غلط                           ج : 5 غلط                                      د : 6 غلط

 

با توجه به معني ، املاي كدام گزينه نادرست است ؟

 

  الف : مسدس: شش ضلعي        ب: همايت : طرفداري       ج : قوس و قزح : رنگين كمان          د : تواضع : فروتني

 

 در كدام گزينه غلط املايي وجود دارد ؟

 

  الف : آدم آهني با سماجت گفت :                        ب : اي برادر حرم در پيش است .

     ج :  مطمعنم كه مرا تحسين مي كنند .              د : صداي غرشي برخاست .

 

كدام گزينه با ديگر گزينه ها متفاوت است ؟

 

  الف : نيش و نوش                   ب : فرود و فراز                   ج : مفصل و مختصر                         د : افق و آفاق

 

 در كدام گزينه كلمات در يك دسته قرار نمي گيرند ؟

 

   الف : ولي ، اوليا ، والي                                              ب : غنايم ، مغتنم ، غنيمت       

     ج : ممانعت ، ممنوع ، منعم                                       د : تربيت ، رب ، مربي

 

  معني كدام وازه نادرست است ؟

 

   الف : اتلاف : تلف كردن        ب : راغب : مايل                    ج : مورخ : تاريخي                          د : حاوي : مشتمل

 

   معني كدام گزينه با توجه به املاي آن صحيح است ؟

  

   الف : بي مهابا : بي ملاحظه         ب : موزيانه : از روي آزار              ج : محدود : منحصر             د : سبا : باد شرقي

 

  

   

 

 

 

 

نمونه سؤالات انشایی پایه دوم

1-     جمله ی زبانی زیر را به صورت ادبی بنویسید.

خورشید تابید

2-معادل فارسی واژه های زیر را بنویسید

فاکس                                   سایت

3-معادل اسامی و صفت های پروردگار را در بیت زیر بنویسید

خداوند بخشنده دستگیر                                      کریم خطا بخش پوزش پذیر

4-  متن زیرر را با تبدیل ضمیر «من» به «او» باز نویسی کنید.

من نمی خواهم و نمی گذارم یأس قدم در قلبم بگذارد . امید چراغ زندگی من است .

 

5-- یک جمله ی تشبیه در مورد پاییز بنویسید و سپس رکن های آن را مشخص کنید .

6- در مورد امثال و حکم زیر یک خط توضیح دهید؟

هرکه با حق در افتاد بر افتاد

7-مفهوم شعر زیر را به نثر ساده بیان کنید

زدریای خرد گوهر توان جست                   که دریایی بدان پهناوری نیست

8- یکی از شعار های معروف زمان انقلاب را بنویسید

9- در نوشته زیر از چه نوع آرایه ادبی استفاده شده است .

در بهار زمین سر از خواب زمستانی بر می دارد .درختان که در اواخر زمستان گرد برف از قامت خود فرو ریخته اند تکانی می خورند.

10 – به نظر شما در آینده کتاب ها چه شکلی خواهند شد؟ در دو سطر بنویسید .

11- در مورد تصویر زیر یک بند بنویسید

 

12- عبارت زیر را تا یک بند ادامه دهید ؟

ایرانیان از قدیم ...........

13- برای موضوعات زیر کلمات قصار یا امثال و حکم پیدا کنید.

نیکوکاری

امید واری

 

نوشته شده توسط اعضای گروه آموزشی  | لینک ثابت |

نمونه سؤالات املای پایه دوم

1-     در جمله های زیر واژه های غلط را بیابید و درست آن ها را بنویسید  ؟

سپاس و ستایش خداوندی را سزاست که به واصطه ی ارسال رسل و ابلاق کتب دل را آرمیده ساخت .

2-     واژه های درست و واژه های غلط را با توجه به معنی  مشخص کنید؟ وصورت صحیح واژه های غلط را بنویسید

عرصه :میدان                         می لغزید:حرکت می کرد                 غلقله :شور و غوغا                       

خفغان:اضطراب                      معیار: اندازه                                نسار:پیش کش کردن

3-     برای هر یک از کلمات زیر دو هم خانواده بنویسید

محبّت                                   خوش                                        

محقّق                                   مصلحت

4-     حروف جا افتاده از کلمات زیر را با توجه به جمله و مفهوم آن بنویسید

گلزارها و بوستان های ایران ____حدودو_نحصربه باغ هایی است که خیابان ها آن ها را به __طعاتی تقسیم کرده است بر دو سوی آن حخیابان ها، درختان چنار _رس شده است .

5-     برای هریک از کلمات زیر یک کلمه ی هم آوا بنویسید و سپس با آن ها جمله بسازید

خار

ثواب

سفر

6-     برای هریک از حروف در جدول زیر دو کلمه مثال بزنید که در ساخت آن کلمه ، این حروف وجود داشته باشد

ض

 

ث

 

ع

 

7-     برای هر یک از نشانه های زیر دو واژه مثال بزنید (ین، ه)

 

 

8-     مفرد کلمات زیر را بنویسید .

مقاصد ، اخبار

9-     دو واژه ی ساده بنویسید و قسمت های آن را مشخص کنید

 

 

10- مخفف کلمات زیر را بنویسید .

گوهر                                   آشنا است                                               

11- متّضاد کلمات زیر را بنویسید ؟

نظام مند                                            آزادی

12- مترادف کلمات زیر را بنویسید.

کرامت ،حماسه،مشتمل ،فضیلت

13- کدام واژه برای جای خالی در متن زیر مناسب است

صدای ........سماور در فضای اتاق پیچیده بود.

الف- قلغل                  ب-غلقل              ج-غلغل              د- قلقل

 

 

املايي دوم -نام و نام خانوادگی دانش آموز:                                   نام کلاس:                     نام دبیر :

1-    برای هر یک از کلمات زیر دو هم خانواده بنویسید 1

طلب

حاضر                                  

 

2-    برای هریک از حروف در جدول زیر دو کلمه مثال بزنید که در ساخت آن کلمه ، این حروف وجود داشته باشد 2

ض

 

ث

 

3-    کدام واژه ها برای جای خالی در متن زیر مناسب است5/

با خود فکر کرد ((.......لیاقت یک بچّه آشپز را .....کنم ))

الف-بگزار -ثابت                    ب-بگذار-سابت   ج-بگذار -ثابت                د- بگزار –سابت

 

 

 

4- آیا می توان دو کلمه ی قدر و غدر را به جای هم در جمله به کار برد ؟چرا؟25/1

 

5- برای هریک از کلمات زیر یک کلمه ی هم آوا بنویسید و سپس با آن ها جمله بسازید 2

خار 

ثواب

 

6- صورت صحیح واژه های غلط را با توجه به معنی آن ها  بنویسید 5/1

حیات: محوطه ی خانه                          می لغزید:حرکت می کرد                برخواست :بلند شد            

هلال: چیزی که از نظر دینی مجاز و بی اشکال باشد                       مکث: تأمّل و صبر داشتن 

 

 

7- مفرد کلمات زیر را بنویسید 5/

مستمعان

معارف

 

8- حروف جاافتاده را در واژه های زیر با توجه به مفهوم جمله بنویسید 25/1

امروز استعمال توتون و تنباکو ،در حکم محاربه با امام زمان صلوات الله و سلامه علیه است

شاه به تنگنا افتاد و توطئه ی انگلیس شکست خورد                        

متن املا مستمر اردیبهشت 1388 پایه دوم

غار تاریک و نمناک بود .قطره های آب از شکاف سقف می لغزید و از روی توده ای  آهکی که از سقف آویزان بود پایین می آمد و از نوک آن به کف سنگی غار می چکید . باریکه ای از نور خورشید به داخل غار می تابید و فضا را روشن می کرد .

آموختم که پشتکار و امید و استقامت ، پشتوانه ی موفّقیّت است .این در س را در زندگی خویش به کار گرفتم و نتایج آن را دیدم .

میرزا ابوالقاسم فراهانی توانایی عجیبی در حفظ آثار داشت .اگر شعری را تنها یک بار برای او می خواندند آن را به طور کامل حفظ می کرد .

جمعیّت که از این جواب به وجد آمده بودند ، بی اختیار دست زدند و هلهله و شادی کردند . محمّد تقی توانست با تلاش و پشتکار فراوان به مقام صدر اعظمی برسد و لقب امیر کبیر بیابد و منشأخدمات فراوانی برای کشور عزیزش ایران باشد .

بهلول گفت : تو دعوی دانایی می کردی ، اکنون که به نادانی خود معترف شدی ، تورا بیاموزم . بدان که این ها که تو گفتی همه فرع است و اصل در خوردن آن است که لقمه ی حلال باید و اگر حرام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد و سبب تاریکی دل شود

در دوران دفاع مقدّس ، کرخه سدّی عظیم از نیرو و توان جوانان مؤمن و سربازان شجاع این ملّت در برابر تازش دشمن بود امّا پس از پایان جنگ تحمیلی ، رودِ همّت و تلاش همین جوانان مؤمن و سربلند با دریای علم و دانش و تخصٌّص در آمیخت و درهمین منطقه ، سدّی شگفت انگیز را بر رود کرخه پدید آورد .

جنجال هرلحظه طولانی و پیچیده تر می شد همیشه مسائلی که بین جمعیّت بحث می شود همین طور است تشتّت آرا و اغراض گوناگون و نظریّات ناموافق نتیجه ی خوب نمی دهد .

 

 

 

به نام خداوند خورشید و ماه

 

آزمون سوالات املایی ، پایه ی دوم نوبت اول  راهنمایی

 

نام و نام خانوادگی                نام کلاس             تاریخ                                           مدت آزمون

 

ردیف

 

بارم

1 –

 

 

2-

 

 

 

 

 

3 –

 

 

 

 

4-

 

 

 

 

 

5-

 

 

 

6-

 

 

 

 

 

 

 

 

7-

 

 

8-

 

 

9-

متّضاد کلمات زیر را بنویسید

استوار                                                        عدالت

 

کدام واژه برای جمله های زیر مناسب تر می باشد

ایرانیان بنای این گونه آثار را ......آخرت می گویند (صواب، ثواب)

بهار فصل تجدید ......طبیعت است (حیات،حیاط)

آشتی و دوستی بهار و زمستان را دست طبیعت در .......هم نشینی برف و شقایق بر کمر کوه ها تصویر می کند (غالب،قالب)

 

برای هریک از واژه های زیر یک کلمه ی هم خانواده بنویسید

 

مهارت                                   معمور                                     عرض

 

 

املای کدام کلمه با توجه به معنی آن غلط است صحیح آن را بنویسید

 

خرد: کوچک                     اغرار: اعتراف                  قضا:چیزی برای خوردن

 

 

صورت صحیح کلمات داخل آینه را بنویسید

 

 

 

 

از بین دو دسته کلمات نوشته شده در جدول زیر کلمات هم معنی را با کشیدن خط به یکدیگر وصل کنید.

 

عرصه

ظاهر

جلوه

خوگرفتن

مهتری

میدان

انعطاف

سروری

           

 

مفرد واژه های زیر را بنویسید

مناطق              مفاهیم                     طلّاب                          امثال

 

با هریک از واژه های زیر جمله ای بنویسید 

اصطلاحاً

فضا

حرف مناسب را در جای خالی کلمات بنویسید (گ ،غ ، هو،ع)

توانایی …لبه بر …واطف و …یجانات از مهارت های زند..ی است

 

 

 

 

 

5/

 

 

75/

 

 

 

 

75/

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

1

 

 

 

ج10

نوشته شده توسط اعضای گروه آموزشی  | لینک ثابت |

نمونه سوالات املایی پایه ی اول سه شنبه یکم دی ۱۳۸۸ 12:11

نمونه سوالات املای فارسی پایه ی اوّل راهنمایی براساس کتاب تازه تالیف سال تحصیلی88-87

ای فدای تو هم دل و هم جان وی نثار رهت هم این و هم آن

نمونه سوالات املای فارسی پایه ی اوّل راهنمایی براساس کتاب تازه تالیف سال تحصیلی88-87

نام                                         نام خانوادگی                                                                                  کلاس                                             گروه                                                                                                        زمان 30 دقیقه

ردیف

سوال

1

چهارمورد واژه ی غیرساده از متن زیر بیابید:

ای کمیل گنجوران مال مرده اند گرچه زنده اند و دانشمندان چندان که روزگار پاید، پاینده اند.دانش فرمان گذار است و مال فرمان بردار.

...............................                                                                                                   ....................................                                                                                                                    ................................                                                                                                                                                                     ................................

2

چهار کلمه ی عربی از قسمت زیر پیداکنید و بنویسید:

درباره ی صمیمیّت ایرانیان نمی خواهیم مبالغه کنیم،آن چه ما مدّعی هستیم این است که اکثریّت قریب به اتّفاق ایرانیان نسبت به اسلام صمیمی بوده اند و انگیزه ای جز خدمت به اسلام نداشتند.

...............................                                                                                                   ....................................                                                                                                                    ................................                                                                                                                                                                     ................................

3

دو دسته کلمه بنویسید که هرکدام شامل دو کلمه ی هم آوا باشد. مانند : خوار – خار

.............    ................                                      .................    .................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .............    ................                                      .................    .................

       

4

در متن زیر چهار غلط املایی وجود دارد آن ها را پیدا کرده و شکل صحیح آن ها را بنویسید:

آب این روح مزاب امید زندگی،تازه نفس،جوان ،ذلال و نیرومندبا گام های استوار شتابان می رفت تا خود را به دهان خوشک زمین و صدها کشتزار سوخته برساند.

5

با واژه های زیر جمله بسازید.

تمدّن عظیم  :

سیمای جذّاب:

6

کلمات زیر جزء واژه های دو املایی هستند شکل دیگر آن ها را بنویسید

جرئت                                  مسئله                                    هیات

7

زیر کلمه های ناصحیح خط کشیده و شکل درست آن را بنویسید:

زمزمه ی آفتاب،تراوت و شادابی،مصنوی مولانا،روشن و واضح،حسار سیاسی،نحال های جوان،روح مذاب، زلال و نیرومند

...............................................................................................................................................................................................

8

در واژه های داده شده علامت ّ  را روی حرف مشد،د بگذارید.

موفقیت  -بحمدالله – نشریه – معطل

9

   چهار کلمه بنویسید که « گر، بان ،مند، و گذار »داشته باشند

10

چهار کلمه بنویسید که حرف «ک» در آخر داشته باشند

11

 جاهای خالی موجود در عبارت زیر را با انتخاب شکل صحیح داخل پرانتز پر کنید:

جامه و کفش خود را ......................می زد. (وسله – وصله)

نظام شاهنشاهی واژگون  و جمهوری اسلامی .................  شد.( پایه گذاری – پایه گزاری)

در این تمدّن ملّت های گوناگون از آسیا و آفریقا و حتّی اروپا   ................... بودند.(سحیم- صحیم – سهیم)

12

به کلمات هم خانواده ی زیر یک هم خانواده ی دیگر اضافه کنید.

کشف،اکتشاف،.............                                            حفظ،حافظ،........................

13

در کدام گزینه غلط املایی دیده نمی شود:

الف)نوجوان بسیجی وسیّت نامه اش را می نویسد.

ب)جوانان ما با پشتوانه ی ایمان و حمّت و غیرت توانسته اند استعداد جوشان خود را به نمایش بگذارند.

ج)ادبا و سخنوران ایرانی،حقایق اسلامی و معانی لطیف قرآنی را درمیان حکایات شیرین خود آورده اند.

د)آری خدا خاسته بود او غم خوار همه ی دردمندان و محرومان باشد.

14

با توجه به معنی املای کدام واژه نادرست است:

الف)صواب: پاداش                 ب)صبا:بادملایم                ج)اثاث:وسایل خانه           د)خواستن:طلب کردن

نوشته شده توسط اعضای گروه آموزشی  | لینک ثابت |

خبر سه شنبه یکم دی ۱۳۸۸ 11:33

به نام خداوند پوزش پذیر

درود

به اطلاع علاقه مندان می رسانیم که تا کنون کارگاه های آموزشی در مناطق کوهرنگ و لاران در دو ماه گذشته برگزار گردید و دبیران در رابطه با کتاب فارسی راهنمایی پایه ی اول و دوم وسوم ونحوه ی طراحی سوالات املایی و نگارشی در مستمر کلاسی و در نوبت پایانی توجیه گردیدند ضمنا کتاب دانش افزایی فارسی ویژه پایه اول و دوم جدیدالتالیف نوشته ی دکتر سید بهنام علوی مقدم از انتشارات لوح زرین نیز به عنوان  منبع کمک آموزشی جهت استفاده  دبیران و دانش آموزان معرفی شد .

باسپاس گروه آموزشی ادبیات راهنمایی استان چهار محال و بختیاری

نوشته شده توسط اعضای گروه آموزشی  | لینک ثابت |